Centrum Inżynierii Materiałowej TestMat B, CE

Laboratorium Badawcze "InterMat"

Typy próbek do badania betonu i zapraw
Próbka betonu w trakcie badania wytrzymałości na ściskanie
Próbka betonu po badaniu pod obciążeniem ściskającym
Tekstura betonu w przekroju ściany żelbetowej /próbki uzyskane przez pocięcie poprzeczne próbki rdzeniowej
Laboratorium Badawcze „InterMat” bada:
 • Skały i materiały kamienne.
 • Spoiwa mineralne /cementowe, wapienne, gipsowe i inne/.
 • Kruszywa /naturalne, sztuczne/.
 • Zaprawy, masy , kleje mineralne /kleje cementowe i cementowe zaprawy klejące/.
 • Beton i wyroby z betonu.
 • Materiały i wyroby drogowe.
 • Wyroby ceramiczne.
 • Drewno i materiały drewnopochodne.
 • Stal.
 • Tworzywa sztuczne /kleje dyspersyjne (polimerowe), kleje na bazie żywic reaktywnych i inne/.
 • Papy i inne materiały do izolacji wodochronnej.
 • Szkło budowlane.
 • Grunty /w ograniczonym zakresie/.
Przygotowana frakcja kruszywa budowlanego do dalszych badańPiękno ukryte w materiale budowlanym /ziarna żwiru/
Moduł pomiarowo-sterujący hydraulicznej uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej UFP 400 /obciążenie ściskające i rozciągające statyczne oraz dynamiczne z niskoczęstotliwościowym obciążeniem tętniącym lub obustronnie zmiennym/
Badanie właściwości sprężystych na maszynie UFP 400
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZD 100 do badania materiałów pod obciążeniem ściskającym i rozciągającym
Badanie betonu o wysokiej wytrzymałości na 300 tonowej maszynie wytrzymałościowej BF 2583/300
Próba statycznego rozciągania próbki stalowej
Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie Rr kompozytu polimer-włókno szklane
Laboratorium Badawcze „InterMat” oznacza:
 • Właściwości mechaniczne;
  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość na zginanie,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • moduły sprężystości / podłużnej, poprzecznej/,
  • przyczepność międzywarstwową ,
  • nośność na wyrywanie/ kotew, kołków, śrub itp./
  • odkształcalność,
  • relaksację,
  • i inne.
 • Właściwości fizyczne;
  • gęstość /masy/,
  • szczelność i porowatość,
  • nasiąkliwość,
  • mrozoodporność,
  • wodoprzepuszczalność, wodoszczelność /betonu, papy, folii/
  • paroprzepuszczalność /tynków, wypraw/
  • skład granulometryczny /ziarnowy/,
  • i inne.
 • Właściwości chemiczne;
  • skład chemiczny,
  • zawartość składników szkodliwych,
  • inne przewidywane przez normy.
Stanowisko badań chemicznychElektroniczna waga WAP 180/C przeznaczona do precyzyjnych pomiarów masy
Laboratorium Badawcze „InterMat” przeprowadza badania:
 • Niezbędne do oceny stanu technicznego betonu i żelbetu w konstrukcji:
  • właściwości fizykochemiczne i mechaniczne próbek rdzeniowych pobranych z konstrukcji /gęstość, porowatość, wodoprzepuszczalność, wytrzymanie na ściskanie i inne/
  • wytrzymałości na rozciąganie betonu w warstwach przy powierzchniowych,
  • głębokości karbonatyzacji,
  • stanu zbrojenia /stopień skorodowania/,
  • rozmieszczenia zbrojenia,
  • badania nieniszczące / sklerometryczne i ultradźwiękowe/.
 • Stanu technicznego zabezpieczeń powłokowych i wyprawowych betonu.
 • Stanu technicznego powłokowych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 • Inne zlecone przez Klienta, których wykonanie przez laboratorium jest możliwe z uwagi na posiadane kompetencje techniczne.
D&C JARY (C) 2007